Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Υποχρέωση RCD (ρελε ηλεκτροπληξίας)

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπληξία, με εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος.

Η εγκατάσταση διατάξεων διαφορικού ρεύματος καθίσταται υποχρεωτική για πρόσθετη προστασία από ηλεκτροπληξία σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) που αναφέρονται στο πεδίο

εφαρμογής του άρθρου 103 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, όπως αναλύεται στην συνέχεια:

  1. Για την επίτευξη της παραπάνω προστασίας, θα πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται διατάξεις διαφορικού ρεύματος με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 531.2 του Προτύπου ΕΑΟΤ HD 384
  2. Στις νέες Ε.Η.Ε. και για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις Ε.Η.Ε. που κατασκευάζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, θα πρέπει να εγκαθίσταται τουλάχιστον μια οπως ανφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος αρθρου

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006  (ΦΕΚ 1222/Β`/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:

Προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία : (άρθ. 1)

Θεμελιακή γείωση : (άρθ. 2)

Επαγγελματικά δικαιώματα : (άρθ. 3)


 

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1222Β_06 (Μέγεθος: 282 Kb)


Λέξεις Κλειδιά:ρελέ,διαρροής,ηλεκτροπληξιακός,ηλεκτροστόπ,νόμος,