Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Μέγιστα Επιτρεπόμενα Ρεύματα κατά ΚΕΗΕ

Αγωγοί

 σε Τετρ. Χιλιοστά

 

 

ΟΜΑΣ Ι
Άρθ. 126-2α Σε Α

0,75

1

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

150

 185

240

 

9

11

14

20

25

33

43

60

83

100

127

147

181

208

238

266

310

Μέγιστες Επιτρεπόμενες Εντάσεις αγωγών

Άρθρον 126.ΚΕΗΕ

Μεγίστη Επιτρεπομένη Έντασις Συνεχούς Ροής δια Μεμονωμένους Αγωγούς.

1. Η μεγίστη επιτρεπομένη έντασις συνεχούς ροής, δια χαλκίνους αγωγούς εσωτερικών εγκαταστάσεων με μόνωσιν εξ ελαστικού ή θερμοπλαστικής ουσίας, καθορίζεται εις τον κάτωθι Πίνακα Ι, βάσει της ομάδος εις ην κατατάσσονται οι αγωγοί. Ο αυτός πίναξ δύναται να εφαρμοσθή και δι’ αγωγούς με μόνωσιν εξ οιασδήποτε ετέρας ουσίας.

2. Αι ομάδες εις ας κατατάσσονται οι αγωγοί βάσει του είδους ή του τρόπου εγκαταστάσεως αυτών είναι αι ακόλουθοι:

α) Ομάς Ι: Τρεις το πολύ ενεργοί αγωγοί εντός του αυτού σωλήνος, επικαλύψεως ή καλωδίου, εις ορατήν ή χωνευτήν εγκατάστασιν.

β) Ομάς ΙΙ: Μονοπολικά καλώδια ή αγωγοί, ορατών εγκαταστάσεων ή γραμμών προσαγωγής εις κινητάς συσκευάς, εφ’ όσον το απ’ αλλήλων διάστημα δεν είναι μικρότερον της εξωτερικής αυτών διαμέτρου.

γ) Ομάς ΙΙΙ: Σειρίδες τριών το πολύ ενεργών αγωγών εις ορατήν εγκατάστασιν και γραμμάς προσαγωγής εις κινητάς ή φορητάς συσκευάς.

3. Εις τριφασικάς γραμμάς μετά ουδετέρου, ο ουδέτερος δεν προσμετράται ως ενεργός αγωγός. Επίσης εις περίπτωσιν υπάρξεως και αγωγού γειώσεως ουδέ ο αγωγός ούτος λογίζεται ως ενεργός αγωγός.

4. Ο πίναξ Ι έχει υπολογισθή δια θερμοκρασίαν περιβάλλοντος 30ºC, η επιτρεπομένη έντασις των αγωγών περιορίζεται εις το εν τω Πίνακι ΙΙ ποσοστόν επί τοις εκατόν της εις τον πίνακα Ι οριζομένης εντάσεως.

5. Προκειμένου περί αγωγών εξ αργιλίου (αλουμινίου), η επιτρεπομένη έντασις συνεχούς ροής θα λαμβάνηται ίση προς τα 80% της κατά τα ανωτέρω αντιστοιχούσης εις χάλκινον αγωγόν της αυτής διατομής.

Επεξήγησις. Αι εις τον Πίνακα Ι καθοριζόμεναι εντάσεις συνεχούς ροής των μεμονωμένων αγωγών έχουσιν ως βάσιν την μη θέρμανσιν των αγωγών υπεράνω της θερμοκρασίας των 60ºC, η μεγίστη επιτρεπομένη έντασις συνεχούς ροής, είναι κατά συνέπειαν εκείνη ήτις θα προκαλέση ανύψωσιν της θερμοκρασίας του αγωγού, υπέρ την του περιβάλλοντος, κατά 30ºC. Εν η περιπτώσει η μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 30Cº, η μεγίστη επιτρεπομένη έντασις συνεχούς ροής είναι μικροτέρα, εις τρόπον ώστε οπωσδήποτε η θερμοκρασία των αγωγών να μη υπερβή τους 60ºC.

Ο Πίναξ ΙΙ παρέχει δια την περίπτωσιν ταύτην, δια της διαφόρους θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ποιον ποσοστόν της παρά του πίνακος Ι οριζομένης εντάσεως δέον να λαμβάνηται ως μεγίστη επιτρεπομένη έντασις δια θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεγαλυτέρας των 30ºC.

Η ανύψωσις της θερμοκρασίας των αγωγών εξαρτάται αφ’ ετέρου και εκ των δυνατοτήτων ψύξεως αυτών, αίτινες ελήφθησαν υπ’ όψιν δια της κατατάξεως αυτώνεις τρεις ομάδας, βάσει του είδους αυτών (μονοπολικά ή πολυπολικά καλώδια) ή του τρόπου εγκαταστάσεως αυτών (εντός σωλήνων ή εις τον ελεύθερον αέρα). Εις τριφασικάς γραμμάς, ο ουδέτερος αγωγός, εφ’ όσον είναι εγκατεστημένος ομού μετά των τριών ενεργών αγωγών των φάσεων, δεν θεωρείται ως επί πλέον αγωγός. Το αυτό ισχύει και δια τον αγωγόν γειώσεως των συσκευών, εφ’ όσον ούτος δεν διαρρέεται παρ’ ουδενός ετέρου ρεύματος εξαιρέσει, ενδεχομένως, του ρεύματος διαφυγής προς την γην.

Δι’ αγωγούς με μόνωσιν διάφορον του ελαστικού ή των θερμοπλαστικών ουσιών, δυνάμεθα, προς εύρεσιν της επιτρεπομένης εντάσεως συνεχούς ροής, να χρησιμοποιήσωμεν τον Πίνακα Ι, έχοντες υπόψη ότι αύτη ενδέχεται να μη είναι και η μεγίστη επιτρεπομένη (ως π.χ. δι’ αγωγούς μετά μονώσεως ανθεκτικής εις την θερμότητα).

Δια χώρους εις τους οποίους η θερμοκρασία διατηρείται εις αισθητώς ανωτέρας τιμάς των 30ºC, δύναται να γίνη χρήσις ανεγνωρισμένων αγωγών μετά μονώσεως αντεχούσης εις υψηλοτέρας από το ελαστικόν θερμοκρασίας, ως π.χ., αγωγών με μόνωσιν χάρτου, αμιάντου, κλπ., δια τους οποίους επιτρέπεται μεγαλυτέρα ανύψωσις της θερμοκρασίας άρα και μεγαλυτέρα έντασις συνεχούς ροής. Η μεγαλυτέρα αύτη έντασις συνεχούς ροής καθορίζεται κατά την αναγνώρισιν των σχετικών τυποποιήσεων.

Δοθέντος ότι η ειδική αντίστασις του αργιλίου είναι μεγαλυτέρα κατά 56% περίπου της του χαλκού, δια την αυτήν διατομήν αγωγών εκ χαλκού και αργιλίου και την αυτήν οριακήν θερμοκρασίαν των 60ºC, η μεγίστη επιτρεπομένη έντασις των εξ αργιλίου αγωγών είναι τα 80% της των χαλκίνων της αυτής διατομής. Αντιστρόφως χάλκινος αγωγός δύναται να υποκατασταθή υπό αγωγού εξ αργιλίου διατομής μεγαλυτέρας της του χαλκίνου κατά 56% περίπου.

Δια πλήθος ενεργών αγωγών εντός του αυτού σωλήνος, περιβλήματος ή επενδύσεως, υπερβαίνον τους τρεις, η μεγίστη επιτρεπομένη έντασις περιορίζεται εις ποσοστόν των εν πίνακι Ι τιμών, κατά τας διατάξεις του άρθρου 127.

Άρθρον 127. 
Μεγίστη ΕπιτρεποµένηΈντασις δι’ Οµάδας εκ Περισσοτέρων των Τριών Ενεργών Αγωγών.
1. Ο πίναξ Ι καθορίζει την µεγίστην επιτρεποµένην έντασιν δια τρεις το πολύ ενεργούς αγωγούς
εν τω αυτώ σωλήνι, περιβλήµατι ή πολυπολικώ καλωδίω. 
∆ια 4 έως 6 ενεργούς αγωγούς, η µεγίστη επιτρεποµένη έντασις εκάστου αγωγού περιορίζεται
εις τα 80% των τιµών του πίνακος Ι. ∆ια 7 έως 9 αγωγούς η µεγίστη επιτρεποµένη έντασις εκάστου
αγωγού περιορίζεται εις τα 70% των τιµών του πίνακοςΙ. 

Αι επιτρεπόμεναι εντάσεις συνεχούς ροής βασιζόμεναι επί της θερμάνσεως των αγωγών δεν λαμβάνουν ποσώς υπ’ όψιν την πτώσιν τάσεως εις τας γραμμάς. Εν τοσούτω συνιστάται όπως η πτώσις τάσεως εν τη γραμμή από του γνώμονος μέχρι της διακλαδώσεως προσαγωγής εις τας συσκευάς μη υπερβαίνη το 1% προκειμένου περί φορτίων φωτισμού ή το 3% προκειμένου περί φορτίου κινήσεως, της τάσεως παροχής.

Άρθρον 130. 
Γραµµαί Κινητήρων. 
Αι διακλαδώσεις τροφοδοτήσεως κινητήρων δέον να υπολογίζωνται ως γραµµαί διαρρεόµεναι υπό ρεύµατος υπερβαίνοντος κατά 25% την κανονικήν έντασιν ρεύµατος του κινητήρος ήτις σηµειούται επί της ενδεικτικής αυτού πλακός, ή της οπωσδήποτε αντιστοιχούσης εις το πλήρες φορτίον του κινητήρος
ΠΙΝΑΞ ΙΙ
ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ∆ΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΤΩΝ 30ºc
Θερµοκρασία Περιβάλλοντος εις ºC Ληπτέον Ποσοστόν της Οριζοµένης εις Πίνακα Ι. 
35       85%
40       75%
45       65% 
50       53%
55       38%
 

 


Λέξεις Κλειδιά:ΚΕΗΕ,Μέγιστες,εντάσεις,αγωγών,καλωδίων,