Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ:
Ο δικτυακός τόπος www.pseh.gr ανήκει στον πανελλήνιο σύνδεσμο εργοληπτών ηλεκτρολόγων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης  ο οποίος θα αναφέρεται στην συνέχεια σαν ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου και ο οποίος τον δημιούργησε για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες σε όσους ασχολούνται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και κατά κύριο λόγο στα μέλη του  . Η χρήση του www.pseh.gr  διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες και οι χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. 
Η χρήση του www.
pseh.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από κάθε επισκέπτη και χρήστη που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα αυτού του δικτυακού τόπου. Η εξακολούθηση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, ακόμα και μετά από τις οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενό του, σημαίνει την περαιτέρω ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη και του χρήστη αποδοχή των συγκεκριμένων Όρων χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Έχει γίνει και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου να είναι αξιόπιστο και ακριβές. Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στον ιδιοκτήτη των σελίδων του, όπως έχει αναφερθεί.
Οι επισκέπτες και οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και την χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του τόπου αυτού. 
Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου και ο συντάκτης ή οι συντάκτες των σελίδων του, δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη, η οποία μπορεί να εμπεριέχεται στις παραπομπές αυτές, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία, η οποία μπορεί να προκύψει από τη χρήση των σελίδων αυτών, στις οποίες οι χρήστες κάνουν πρόσβαση με δική τους ευθύνη.

ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:
Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου, δεν διεκδικεί το αλάθητο και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από την χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, καθώς και για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο της κάθε πληροφορίας, η οποία παρέχεται. Επίσης δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Οι επισκέπτες και οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να αποδέχονται ρητά, ότι η χρήση του παρεχόμενου υλικού θα γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει κάθε φύσεως βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν ή που μπορούν να προκληθούν από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, έλλειψη, αναβολή λειτουργίας ή μετάδοσης υπολογιστικού ιού, σφάλματος γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για την αλλαγή του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, είτε από αμέλεια, είτε από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.
Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου και οι συντάκτες των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν αλλά και κανένας από τους προμηθευτές των πληροφοριών ή συνεργάτες περιεχομένου δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρούμενων βλαβών οι οποίες μπορούν ή είναι πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου. Κανείς από τους προαναφερόμενους δεν ευθύνεται για κάθε φύσεως απαιτήσεις ή απώλειες εκ μέρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και της απώλειας κερδών, των επακόλουθων και των τιμωρούμενων βλαβών. Οι επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού αυτού τόπου αποδέχονται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο αφορούν όλο το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι επισκέπτες και οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο, μόνο για προσωπική, εκπαιδευτική, ενημερωτική μη κερδοσκοπική χρήση, με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής προέλευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν.
Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς από τους παραπάνω μπορεί να διωχτεί ποινικά.
Επιτρέπεται η ενσωμάτωση υλικού αυτού του δικτυακού τόπου σε άλλες ιστοσελίδες, μη κερδοσκοπικής χρήσης, με την απαραίτητη προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής προέλευσης με αντίστοιχο υπερσύνδεσμο (link) προς αυτόν τον δικτυακό τόπο. Οι παρουσιάσεις και οι εργασίες που εμφανίζονται στον τόπο αυτόν προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν για κερδοσκοπικό σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς έγγραφη συναίνεση.

Αγαπητοί μου επισκέπτες και χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου, οι καθαρές  εξηγήσεις, αποφέρουν την καλή συνεργασία!

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Το Δ.Σ. του

Πανελληνίου συνδέσμου εργοληπτών ηλεκτρολόγων

 ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης  


Λέξεις Κλειδιά:Εισάγετε keywords