Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

 1. Αίτηση προς την Νομαρχία
 2. Βεβαίωση  από το Σωματείο ότι ασκεί το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία να  αναγράφεται η μόνιμη κατοικία και ότι δεν είναι Δημόσιος  Υπάλληλος ή Υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.  με οποιαδήποτε σχέση  εργασίας , με επικύρωση του γνησίου υπογραφής  εάν γίνεται  κατάθεση από άλλον.
 4. Φωτοτυπία του τελευταίου  Εκκαθαριστικού  της Εφορίας και  φωτοτυπία τιμολογίων ή παροχής υπηρεσιών από δύο (2) των  τριών (3) τελευταίων  ετών .
 5. Παράβολο χαρτοσήμου ( χρώμα πράσινο ) των 15,00 €  από την εφορία .
 6. Φωτοτυπία απόδειξης ΔΕΗ ή ΟΤΕ κατοικίας.
 7. Φωτοτυπία   ταυτότητος  επικυρωμένη .
 8. Την άδεια που θα θεωρηθεί.
 9. Ένα φάκελο.

 

     ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:   

Όσοι  από  τους  Ηλεκτρολόγους   ανήκουν  στην  Περιφέρεια Νότιου Τομέα (Καλλιθέα) ή στην Περιφέρεια Δυτικού Τομέα  (Περιστέρι) θέλουν φωτοτυπία  τα αναλυτικά στοιχεία Εισοδήματος Ε3 των τριών τελευταίων Ετών (να έχετε μαζί σας και τα  πρωτότυπα).

 

     Για την παραλαβή της θεωρημένης άδειας από άλλον χρειάζεται  εξουσιοδότηση ,  σε δήλωση του Ν. 1599/86  επικυρωμένη απο αστυνομία ή ΚΕΠ.

    Η θεώρηση των αδειών γίνεται κάθε τρία (3)  χρόνια.

 

 

         ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΟΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

 

 1. Βεβαίωση  του Συνδέσμου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις  για την επαύξηση της Επαγγελματικής άδειας έτσι ώστε να ισχύει για τα νέα όρια ισχύος.
 2. Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών της ΔΟΥ   των έξι (6) τελευταίων  ετών  και τιμολόγια ή Παροχής Υπηρεσιών  έξι (6) ετών απο τέσσερα (4)  για κάθε έτος.
 3. Την άδεια  του Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγου.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

 1. Αίτηση προς την Νομαρχία
 2. Φωτοτυπία της αδείας στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου της αδείας.
 3. Δήλωση απώλειας από Αστυνομικό τμήμα.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Μόνιμης  Κατοικίας. 
 5. Παράβολο  Χαρτοσήμου αξίας 15,00€ χρώματος Πράσινο.
 6. 2 φωτογραφίες

 


Λέξεις Κλειδιά: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ , ΘΕΩΡΗΣΗ, ΑΔΕΙΩΝ ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ