Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Λαθραία ενασχόληση με τις E Η Ε

Δίωξη Παράνομης – Λαθραίας ενασχόλησης με τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (αλλά και όλων των βαθμίδων του ηλεκτρολόγου: Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, κλπ), απαιτείται η λήψη της αντίστοιχης επαγγελματικής άδειας (Άρθρο 4 του Ν.3982/2011 – ΦΕΚ Α΄ 143/2011), η οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών (Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών).
 
Η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (αλλά και όλων των βαθμίδων του ηλεκτρολόγου: Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, κλπ) κατά παράβαση του Άρθρου 4 του Ν.3982/2011, δηλαδή χωρίς την νόμιμη επαγγελματική άδεια, επισύρει διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, κλπ) μετά από  καταγγελία και έλεγχο που διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (Άρθρο 12 του Ν.3982/2011).
 
Ταυτόχρονα με την διαδικασία διοικητικών κυρώσεων (Άρθρο 12 του Ν.3982/2011) που επιβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας μετά από καταγγελία, υφίστανται στην ισχύουσα νομοθεσία  ποινικές διώξεις  για τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή την αντίστοιχη επαγγελματική άδεια του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Α.Ν 501/1937 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όσοι εκτελούν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς να κατέχουν τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.6422/1934, Ν.3982/2011 & ΠΔ 108/2013) διώκονται από τις οικείες Αστυνομικές αρχές είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από καταγγελία ιδιώτη.
 
Επισημαίνουμε ότι η καταγγελία στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τον έλεγχο προσώπου το οποίο εκτελεί ΕΗΕ χωρίς τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα και για την συνέχεια της ποινικής και αστικής δίωξής του. Δηλαδή, όταν η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας μετά από καταγγελία ελέγξει και διαπιστώσει ότι κάποιο πρόσωπο εκτελεί ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς τις απαιτούμενες επαγγελματικές άδειες, το πόρισμα της υπηρεσίας (έκθεση ελέγχου) και η επιβολή της διοικητικής ποινής (πρόστιμο, κλπ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την περαιτέρω ποινική και αστική του δίωξη από τον καταγγέλλοντα.
 

Λέξεις Κλειδιά:Λαθραία,ηλεκτρολογική,εγκατάσταση,