Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Ν. 4483 της 11/24 Ιουν. 1965

Νομοθέτημα  4483/65

ΦΕΚ: 118Α

Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων.

Ν. 4483 της 11/24 Ιουν. 1965 (ΦΕΚ Α 118) : Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων.

Αρθρο 1 :

1. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος, καταργούνται, η Υπηρεσία Ηλεκτρισμού Αθηνών του Υπουργείου Βιομηχανίας και ο κατά τας κειμένας διατάξεις υποχρεωτικός έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών υψηλής τάσεως, καθ άπασαν την Επικράτειαν.

2. Αι κατά το άρθ. 12 του από 12.1.61 Β.Δ./τος “περί οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας” αι λοιπαί αρμοδιότητες της καταργουμένης Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού Αθηνών, ασκούνται εφεξής υπό των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Αρθρο 2 :

1. Η ηλεκτροδότησις των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών γίνεται κατόπιν υποβολής, τη Δημοσία Επιχειρήσει Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η), ή τη οικεία ηλεκτρική επιχειρήσει, υπευθύνου δηλώσεως του κατασκευαστού ηλεκτρολόγου, δι ης, βεβαιούται, ότι η εγκατάστασις έχει κατασκευασθή συμφώνως προς τους εν ισχύι κανονισμούς ασφαλείας και παρέχεται εγγύησις δια την επί διετίαν απρόσκοπτον λειτουργίαν ταύτης.

 

(ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2302/95, ΦΕΚ 74 Α΄).

 

Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου αναγράφονται τα από τους ισχύοντες κανονισμούς και εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο. Σε διαφορετική περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο σωματείο η παραπάνω θεώρηση γίνεται από την οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεώρηση μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υποχρεούται δε την περίπτωση αυτή να αξιολογήσει γραπτά τους λόγους της άρνησης της θεώρησης επί της δήλωσης και να διαβιβάσει αυτήν εντός δυο (2) ημερών στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

3. Η Δ.Ε.Η. και η οικεία επιχείρησις, υποχρεούται να αρνηθή την παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος, εάν κατά την παραλαβήν των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων διαπιστώση ότι η υπό ηλεκτροδότησιν ηλεκτρική εγκατάστασις τυγχάνει μεγαλυτέρας ισχύος ή ειδικότητος διαφόρου της υπό του κατασκευαστού της κατεχομένης αδείας και ν αναφέρη σχετικώς εις το εποπτεύον Υπουργείον.

“4. Οσον αφορά ειδικώς εις τας ηλεκτροδοτήσεις εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, αρκεί η δια της Στρατιωτικής Υπηρεσίας υποβολή εις την ΔΕΗ υπευθύνου δηλώσεως του εκτελέσαντος το έργον αδειούχου εγκαταστάτου ή η υποβολή υπευθύνου δηλώσεως της επιβλεψάσης την κατασκευήν αρμοδίας Στρατιωτικής Υπηρεσίας ότι η κατασκευή εξετελέσθη συμφώνως προς τους ισχύοντας κανονισμούς”.

(Η παρ. 4 προσετέθη δια του Ν.Δ. 1246/72.)

Αρθρο 3 :

1. Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάται, υποχρεούνται να κατασκευάζωσι τας ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις δι εγκεκριμένων και καταλλήλων δια την περίπτωσιν υλικών, να τηρώσιν απολύτως τους εν ισχύι κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνας της τέχνης, άλλως υπόκεινται εις τας υπό του άρθ. 5 του Ν.Δ. 2596/53 προβλεπομένας κυρώσεις, ως τούτο τροποποιείται και συμπληρούται υπό του άρθ. 9 του παρόντος.

"2. Ανεξαρτήτως από τα παραπάνω, οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον: α)η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης, του άρθρου 2 του Ν.4483/65, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, β)έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δ.Ε.Η.".

(ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2302/95, ΦΕΚ 74 Α΄)

 

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής :

 

2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον : α. η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 2 του ν. 4483/1964, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δ.Ε.Η....

 

 

Αρθρο 4 :

1. Η τροποποίησις της αρχικής εγκαταστάσεως επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεσιν της τηρήσεως των εν άρθ. 2 και 3 παρ. 1 του παρόντος διατάξεων, η παράβασις των οποίων συνεπάγεται την διακοπήν του χορηγουμένου ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Το ρεύμα επαναχορηγείται, άμα τη διαπιστώσει της τηρήσεως των, υπό της προηγουμένης παρ. οριζομένων.

Αρθρο 5 :

1. Η Δ.Ε.Η. και αι οικείαι ηλεκτρικαί επιχειρήσεις υποχρεούνται εις την προσωρινήν παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος, δι ιδιαιτέρου γνώμονος εις ανεγειρομένας οικοδομάς και εργοτάξια, άμα τη υποβολή σχετικής υπευθύνου δηλώσεως του κατασκευαστού ηλεκτρολόγου.

2. Η προσωρινή αύτη παροχή τελεί υπό την επίβλεψιν και την ευθύνην του αιτήσαντος ταύτην ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου.

Αρθρο 6 :

1. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δια των υπαλλήλων του ή υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. διενεργεί ελέγχους ή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

Στους ελέγχους αυτούς δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων των ηλεκτρολόγων. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι δεν επιτρέψουν την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δύναται να διακόπτεται μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τη Δ.Ε.Η.

(ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.2302/95, ΦΕΚ 74 Α΄)

 

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής :

 

 

1. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δια των υπαλλήλων του ή υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. διενεργεί ελέγχους ή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

Στους ελέγχους αυτούς δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων των ηλεκτρολόγων. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι δεν επιτρέψουν την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δύναται να διακόπτεται μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τη Δ.Ε.Η....

 

 

2. Το ρεύμα επαναχορηγείται μόνον μετά την πραγματοποίησιν του ελέγχου και εφόσον η ελεγχθείσα ηλεκτρική εγκατάστασις είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις του παρόντος.

Εις οιανδήποτε περίπτωσιν , φθοράς εν όλω η εν μέρει ιδιοκτησίας τινός ή ηλεκτροπληξίας, η Δ.Ε.Η. δεν ευθύνεται εάν η φθορά ή η ηλεκτροπληξία προεκλήθη εκ της μετά τον ηλεκτρικόν γνώμονα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως.

Αρθρο 7 :

1. Οι ιδιοκτήται εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να ελέγχωσι ταύτας κατά τα οριζόμενα υπό του άρθ. 305, των, δια της υπ' αριθμ. 80225/55 υπουργικής αποφάσεως (ΦΕΚ 59 τ.Β) εγκεκριμένων κανονισμών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

2. Ο, κατά την προηγουμένην παρ. έλεγχος, ενεργείται υπό των κεκτημένων τας αντιστοίχους αδείας ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, οίτινες υπέχουσιν οιας και οι αρχικοί κατασκευασταί, δυνάμει του παρόντος, υποχρεώσεις.

3. Εν παραβάσει της διατάξεως της παρ. 1 του παρόντος άρθ. η Δ.Ε.Η. και οικείαι ηλεκτρικαί επιχειρήσεις εντέλλονται εγγράφως τον έλεγχον των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την υποβολήν σχετικής υπευθύνου δηλώσεως, εντός προθεσμίας 6 μηνών ης παρερχομένης απράκτου, το χορηγούμενον ηλεκτρικόν ρεύμα διακόπτεται.

Αρθρο 8 :

1. Δι εκάστην συνδεομένην ηλεκτρολογικήν εγκατάστασιν χαμηλής τάσεως κι δια τας πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν , ως και δια την περιοχήν της τέως Δ/σεως Πρωτευούσης, ορίζεται τέλος δικαιώματος συνδέσεως 5 δρχ. ανά αμπέρ και φάσιν εγκαθισταμένου ηλεκτρικού γνώμονος δια τας λοιπάς δε πόλεις, κωμοπόλεις και χωρίς, 2 δρχ. Εις περιοχάς ένθα η τάσης διανομής είναι μικροτέρα των 220/380 βολτ, τα ως άνω ποσά μειούνται εις το ήμισυ, δια την υψηλήν τάσιν ορίζεται τέλος 4 δρχ. ανά Χ.Β.. του μετασχηματιστού.

2. Η είσπραξις του ανωτέρω τέλους ενεργείται υπό της Δ.Ε.Η. άμα τη υποβολή της υπευθύνου δηλώσεως του κατασκευαστού ηλεκτρολόγου.

Εκ του προϊόντος της εισπράξεως ταύτης ποσοστόν 20% παρακρατείται υπό της Δ.Ε.Η. δια δικαίωμα συνδέσεως, το δε υπόλοιπον κατατίθεται εις την Τράπεζαν της Ελλάδος εις ίδιον λογαριασμόν υπό τον τίτλον “Δικαιώματα συνδέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων” και αποτελεί έσοδον του δημοσίου.

Εκ του εσόδου τούτου ποσοστόν μέχρι 20% δύναται, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας να διατίθεται δια τον εξοπλισμόν του παρά τω Υπουργείω Βιομηχανίας λειτουργούντος ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και την ενίσχυσιν τυχόν ιδρυθησομένου οργανισμού, περιλαμβάνοντος ηλεκ/κόν εργαστήριον και εποπτευομένου υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας. Ετερον δε ποσοστόν μέχρι 10% δύναται να διατίθεται ως ανωτέρω, δια την ίδρυσιν Σχολών Επιμορφώσεως Ηλεκ/γων Εγκαταστατών, Τεχνικής Βιβλιοθήκης και Ινστιτούτου Μελέτης Εφαρμογών Ηλεκτρισμού.

Αρθρο 9 :

(Αντικαθίσταται το άρθ. 5 Ν.Δ. 2596/53).

4. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του .δ/τος 2596/1953 (ΦΕΚ 258Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4483/1965, ο αριθμός χίλια (1.000)αντικαθίσταται με τον αριθμό τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

5. Στο άρθρο 5 παρ.2 του ν.δ/τος 2596/1953, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118Α΄), ο αριθμός διακόσια (200) αντικαθίσταται με τον αριθμό πενήντα χιλιάδες(50.000).

Τα ποσά προστίμων, που προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

 

Αρθρο 10 :

1. (Αντικαθίσταται από 1 Μαρτ. 1964 η πρώτη περίοδος της παρ. 1 άρθ. 2 Ν.Δ. 3785/57).

 

2. Το άρθ. 6 του Ν.Δ. 4434/64 “περί συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών εις την λειτουργίαν του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών”, καταργείται καθ όσον αφορά αποφοίτους Τεχνικών Σχολών αρμοδιότητος του Υπουργείου Βιομηχανίας.

3. (Αντικαθίσταται η παρ. 2 άρθ. 1 Ν.Δ. 3785/57).

Αρθρο 11 :

1. Απασαι αι θέσεις του τακτικού και επί συμβάσει προσωπικού της κατά το άρθ. 1 του παρόντος καταργουμένης υπηρεσίας, διατηρούνται. Διατηρείται επίσης άπαν το προσωπικόν της αυτής υπηρεσίας , τεχνικόν και διοικητικόν, όλων των κατηγοριών, μόνιμον και επί συμβάσει.

2. Δια Β.Δ./τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Βιομηχανίας, αι διατηρούμεναι ως άνω θέσεις, κατανέμονται εις τας λοιπάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Δια του αυτού ή ετέρου Β.Δ./τος ρυθμίζεται και η τοποθέτησις των μονίμων και επί συμβάσει υπαλλήλων.

(Δυνάμει της παρ. 2 του ως άνω άρθ. 11 εξεδόθη το Β.Δ. 775/65.)

Αρθρο 12 :

1. Εις ας περιπτώσεις λόγω εκτελέσεως έργου, μερίμνη του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητος, παρίσταται ανάγκη μετατοπίσεως εγκαταστάσεων της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η δαπάνη της μετατοπίσεως περιλαμβάνεται εις την δαπάνην του έργου και προκαταβάλλεται εις την ΔΕΗ.

2. Εις περίπτωσιν επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίου πόλεως, κωμοπόλεως ή χωρίου, η δαπάνη μετατοπίσεως βαρύνει τον Δήμον ή την Κοινότητα.

“Εις περιπτώσεις μετατοπίσεως ή παραλλαγής δικτύων απαιτουμένων δια την εφαρμογήν προϋπάρχοντος ρυμοτομικού σχεδίου η τήρησις του οποίου ήτο αδύνατος κατά την αρχικήν εγκατάστασιν του δικτύου λόγω υπάρξεως φυσικού εμποδίου (ρυμοτουμένων κτισμάτων, προβλεπομένης ρυμοτομικής γραμμής εντός υφισταμένης οδού ή άλλων ανυπερβλήτων εμποδίων) η σχετική δαπάνη βαρύνει τας πιστώσεις του Εργου εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου και καταβάλλεται υπό του Δήμου ή της Κοινότητος εις την Δ.Ε.Η. προκαταβολικώς”.

(Το ανωτέρω εντός “” εδ. προσετέθη δια του άρθ. μόνου Ν.Δ. 24/73.)

3. Εις τας περιπτώσεις των προηγουμένων παρ. 1 και 2, εκτιμουμένης της σοβαρότητος των έργων και των δαπανών μετατοπίσεως της Δ.Ε.Η. δύναται, δι αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, μετά γνώμην του Συμβουλίου Ενεργείας, ν απαλλαγώσι της ανωτέρω υποχρεώσεως εν όλω ή εν μέρει, Δήμοι ή Κοινότητες πληθυσμού κάτω των 5.000 κατοίκων, κατά την τελευταίαν απογραφήν.

4. Ιδιοκτήται ή κάτοικοι αστικών ακινήτων υποχρεούνται όπως αιτήσει της Δ.Ε.Η. επιτρέπωσι την εγκατάστασιν υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενεργείας εν τω ακινήτω επί καταλλήλου χώρου υπογείου και εν ελλείψει τοιούτου του ισογείου προς ηλεκτροδότησιν του ακινήτου και ενίσχυσιν του τοπικού δικτύου της περιοχής. Βλαπτομένης της ιδιοκτησίας καταβάλλεται αποζημίωσις εφαρμοζομένων των διατάξεων περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διατηρούντων των Ιδιοκτητών το δικαίωμα εκμισθώσεως εις την ΔΕΗ του ως άνω χώρου.

 

(Με την παρ. 8 άρθρ. 9 Ν. 2941/01 ορίστηκε ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1468/1950 (ΦΕΚ 169 Α΄), του άρθρου 37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (ΦΕΚ 35 Α΄), των άρθρων 12, 13 και 14 του α.Ν. 167/2/1951 (ΦΕΚ 36 Α΄), της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κυριότητας της Δ.Ε.Η., και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας» ).

“5. Για την ανέγερση οικοδομών, για τις οποίες προβλέπεται αρχικά ή μπορούν σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή δομήσεως να αποκτήσουν, μεταγενέστερα όγκο μεγαλύτερο των 2.500 μ3 , απαιτείται γνώμη της ΔΕΗ για την ανάγκη εγκατάστασης ηλεκτρικού υποσταθμού. Η γνώμη της ΔΕΗ παρέχεται σε 1 μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, συνεχίζεται η διαδικασία για την έκδοση της άδειας οικοδομής”.

(Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθ. 1 Νομ. 1277/24-25 Αυγ. 1982 - ΦΕΚ Α 103).

6. Η ΔΕΗ υποχρεούται όπως κατά την εγκατάστασιν του υποσταθμού λάβη τα αναγκαία μέτρα αποφυγής εκ της λειτουργίας αυτού των πάσης μορφής ενοχλήσεων των ενοίκων και περιοίκων ως και των τυχόν κραδασμών του κτίσματος.

Αρθρο 13 :

Η αληθής έννοια της παρ.1 του άρθρ.17 του Ν.Δ.3523/56 είναι ότι η κατά το άρθρ.4 μεταβατική περίοδος, εάν δεν ήθελε λάβει χώραν εξαγορά ή δι΄ ελευθέρων διαπραγματεύσεων ή δια προσφυγής εις την διαιτησίαν ή δι΄ επιβολής και συντελέσεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως των άρθρ.2, 3 και 5 του άνω Ν.Δ/τος λήγει κατά τον χρόνον λήξεως των σχετικών συμβάσεων, ων η λήξις κηρύσσεται εν άρθρ.1 του αυτού ως άνω Ν.Δ/τος επέρχονται Δε υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων άπασαι αι διαγραφόμεναι υπ΄ αυτών συνέπειαι, καθισταμένων αρμοδίων των τακτικών Δικαστηρίων, του τόπου των εγκαταστάσεων, δια πάσαν αναφερομένην διαφοράν, ανεξαρτήτως και εναντίον πάσης άλλης συμβατικής ή νομικής διατάξεως.

Αρθρο 14 :

Λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος ρυθμίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Βιομηχανίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Πληροφορίες από σύνδεσμο Ηρακλείου Κρήτης (ΣΗΕΝΗ)


Λέξεις Κλειδιά:4483/65,κατάργηση,ελέγχου,ΔΕΗ,πιστοποιητικά,ηλεκτρολόγου,