Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Προσοχή προσφορά για ελάχιστο χρόνο

 

Η  ΕΚΔΟΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ)

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Καλείστε να πληρώσετε μόνο την εργασία που απαιτείται για τον έλεγχο των μέτρων προστασίας της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Προτείνεται η κοστολόγηση της εργασίας αυτής να γίνεται με συμφωνημένη χρονοχρέωση εργατοώρας.  Για τον έλεγχο των μέτρων προστασίας της εγκατάστασης είναι νομοθετικά υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι και μετρήσεις από αδειούχο ηλεκτρολόγο με διακριβωμένο όργανο ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός απαιτεί  μια επιτόπου επίσκεψη διαρκείας μερικών ωρών  (ανάλογα με το μέγεθος της  εγκατάστασης).

Παρέχουμε δωρεάν συμπλήρωση των εγγράφων ΥΔΕ προς ΔΕΔΔΗΕ .

Η ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη  Ηλεκτρολόγου) είναι μια δήλωση από  Αδειούχο Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο που βεβαιώνει ότι αυτός έλεγξε τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία  μέτρα προστασίας και ότι αυτά λειτουργούν σωστά. Έτσι πιστοποιείται προς τους χρήστες της εγκατάστασης αλλά και προς το κράτος η ηλεκτρολογική  ασφάλεια των χώρων στους οποίους υπάρχει η ελεγχόμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Στην περίπτωση που η ελεγχόμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση κριθεί επικίνδυνη για τους χρήστες της  δεν πρέπει κανένας υπεύθυνος και  σοβαρός επαγγελματίας  ηλεκτρολόγος να εκδώσει ΥΔΕ πριν διορθωθούν οι επικινδυνότητες που εντοπίστηκαν.

Η κοστολόγηση πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο, την εργασία επανελέγχου των μέτρων προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου που απαιτείται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και όχι τυχόν βελτιώσεις, επιδιορθώσεις  ή προσθήκες που πιθανόν να προκύψουν μετά την διενέργεια του ελέγχου.  Το κόστος αποκατάστασης τυχόν  αποκλίσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να προκύπτει μετά από ξεχωριστή συμφωνία με τον ηλεκτρολόγο. Μετά την ολοκλήρωση των πραγματοποιούνται νέοι έλεγχοι και νέες μετρήσεις και συντάσσεται νέο πρωτόκολλο ελέγχου.

Σε περίπτωση  που  δεν  συμφωνηθεί  αποκατάσταση των αποκλίσεων ή βελτιστοποίηση της εγκατάστασης, λόγω υψηλού κόστους ή διαφωνίας για τις  αποκλίσεις  που πιθανόν να προκύψουν  , υπάρχει μια ελάχιστη χρέωση 20,00 ευρώ  για τον έλεγχο & την έκδοση του πρωτόκολλου ελέγχου το οποίο περιγράφει τις αποκλίσεις  και τους κινδύνους της εγκατάστασης.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκδίδονται ΥΔΕ για  εγκαταστάσεις που έχουν ελλείψεις ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους .

Ο Ηλεκτρολόγος που κατασκεύασε μια νέα εγκατάσταση ή έκανε σοβαρή τροποποίηση σε υπάρχουσα εγκατάσταση είναι υπεύθυνος για την έκδοση της  ΥΔΕ για την αρχική ηλεκτροδότηση της. 


Λέξεις Κλειδιά:ΥΔΕ Δωρεάν,πιστοποιητικά,ηλεκτρολόγου,προσφορά,χαρτί,ΔΕΗ,Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου