Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Νεο Διοικητικό Σύμβουλιο της Αστικής Εταιρείας του ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ

Νέο Διοικητικό  ΣύμβουλΙο

Στις 26 Μαρτίου 2018 εγίνε η σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι η Εξής :

Πρόεδρος : Καυκαλάς Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος:Πετρόπουλος Δημήτριος

Γεν.Γραμματέας : Πατσής Χαράλαμπος

Ταμίας: ΧΑτζηθεοδωρίδης Γεώργιος

¨Εφορος: Σωτηρίου Ιωάννης

Αν. Γεν .Γραμματέας : Περγαντής Αναστασίος

Τακτικό Μέλος: Γερασίμου Κωνσταντίνος


Λέξεις Κλειδιά:Δ.Σ