Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

2302 του 95

Νόμος  2302/95

ΦΕΚ: 74Α

Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." και άλλες διατάξεις

N. 2302/1995 (ΦΕΚ-74 Α') : Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε." και άλλες διατάξεις

Άρθρο 3 :

1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής:

<2. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, πλην των διπλωματούχων μηχανικών, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο της εγκατάστασης, στο υπόμνημα του οποίου αναγράφονται τα από τους ισχύοντες κανονισμούς και εγκυκλίους διαταγές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθοριζόμενα συμπληρωματικά στοιχεία, θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, την ειδικότητα και κατηγορία της άδειάς του και τη χρονική ισχύ της αυθημερόν από το οικείο επαγγελματικό σωματείο. Σε διαφορετική περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχο σωματείο η παραπάνω θεώρηση γίνεται από την οικεία Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Το σωματείο έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη θεώρηση μόνο εφόσον διαπιστώσει ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, υποχρεούται δε την περίπτωση αυτή να αξιολογήσει γραπτά τους λόγους της άρνησης της θεώρησης επί της δήλωσης και να διαβιβάσει αυτήν εντός δυο (2) ημερών στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας>.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής :

<2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω , οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον : α. η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 2 του ν. 4483/1964, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β. έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δ.Ε.Η....>

3. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 αντικαθίσταται ως εξής :

<1. Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας δια των υπαλλήλων του ή υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. διενεργεί ελέγχους ή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο των πάσης φύσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος.

Στους ελέγχους αυτούς δυνατόν να παρίσταται εκπρόσωπος δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών φορέων των ηλεκτρολόγων. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι δεν επιτρέψουν την διενέργεια των σχετικών ελέγχων, το παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα δύναται να διακόπτεται μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας προς τη Δ.Ε.Η....>

4. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του .δ/τος 2596/1953 (ΦΕΚ 258Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4483/1965, ο αριθμός χίλια (1.000)αντικαθίσταται με τον αριθμό τριακόσιες χιλιάδες (300.000).

5. Στο άρθρο 5 παρ.2 του ν.δ/τος 2596/1953, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118Α΄), ο αριθμός διακόσια (200) αντικαθίσταται με τον αριθμό πενήντα χιλιάδες(50.000).

Τα ποσά προστίμων, που προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.


Λέξεις Κλειδιά:Ηλεκτρολογική,Νομοθεσία,πιστοποιητικά,